Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsmelding for 2007


Medlemstal 2007
106 – mot 109 i 2006, dvs. stabilt medlemstal i høve til året før.

Styret 2007
Leiar: Kristin Maurstad, nestleiar : Olav Gjesdal, kasserar: Randi Husevåg, skrivar: Martin K Waag, styremedlem: Jetmund Nyvang, 1. vara: Anita Endestad, 2. vara: Kitt Brobakke Rajeswaran, 3. vara: Rune Hole.

Aktivitetar i meldingsåret
Aktiviteten har vore lågare siste året enn tidlegare. Styret har hatt 4 styremøter og har handsama 7 saker. Styremøtereferat er samla i perm på bygdekaféen i Dagsenteret og i tillegg lagt ut på heimesida.

Bygdekaféen
Denne har vore open på Dagsenteret dei fleste laurdagar i 2007. Besøket har vore jamnt godt. Stor takk til dei som har stilt opp og halde dette tilbodet levande. Koordinator for drifta siste året har vore Kristin Maurstad.

Heimesida www.bryggja.no
Randi Husevåg har hovudansvaret for heimesida. Trass ein del innvendingar mot forma på sida, er det no andre bygdelag som tenkjer seg å nytte ”Bryggjasida” som mal for sine sider.
Igjen oppfordrar vi lag, organisasjonar, institusjonar og private om å legge stoff inn på sida.

Søholmen
Siste året har saker kring dette vore administrert av ”Søholmgruppa”. Der er med ein frå Bryggja Utviklingslag, ein frå 4H og ein frå Kystlaget Hornelen. I tillegg har Inger Johanne og Børje Heikkinen vore velvillege ”konsulentar”, då desse hadde mykje med Søholmsaker å gjere tidlegare. Siste året har der vorte drive skjøtsel, slått og rydda. Badebryggja er komen dit den skal. Arbeid med forankring / feste er ikkje ferdig. Det er også klart til å setje opp ”do” på området.
Takk til Søholmgruppa for arbeid som er lagt ned siste året.

Prosjekt Penare Sentrum
Har ”kvilt” siste året. Det har ikkje lukkast oss å få tak i student som kan ta på seg arbeid med dette.

Prosjekt Utsiktsrydding
Har ikkje fått tildelt midlar til dette i 2007.

Informasjonstavler og serviceskilt rundt Bryggja
Det vert sett opp informasjonstavler på innfartsvegane til dei ulike kommunane i Nordfjord. Tiltaket er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunar i Nordfjord og Reisemål Stryn & Nordfjord. Saka vil verte sendt rundt til høyring først. Såleis kan ein kanskje vere med å påverke utforming m.v.

Bygdesamlinga 2007.
Kristin Maurstad deltok på Bygdesamlinga i Fjærland 6. oktober 2007.

BegeistRingen
Styret i Bryggja Grendahus fekk seg tildelt kvar sin BegeistRing i sølv som takk og oppmuntring for sin store innsats med anlegget. Overrekkinga fann stad på folkefesten 17. mai 2007.
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening